RODO

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Optiblok Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (04-087), przy ul. Igańskiej 20 (adres biura: Młodnicka 39A , 04-239 Warszawa). Można się z nami skontaktować:
 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
 • telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 870 23 31,
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: info@optiblok.com
Inspektor Ochrony Danych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:
 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@rprotection.com.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 • niezbędnym do obsługi konta internetowego, w przypadku rejestracji na stronie www oraz realizacji sprzedaży i obsługi zamówień przez Optiblok Sp. z o.o., zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO,
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z przepisów podatkowych oraz Kodeksu Cywilnego,
 • przesyłania ofert marketingowych (w przypadku wyrażenia zgody), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak ewentualne roszczenia lub obrona przed roszczeniami oraz zapewnienie najwyższej jakości obsługi.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być Urząd Skarbowy, dostawcy usług pocztowych, kancelaria prawna, w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:
 • hostingowych,
 • wsparcia informatycznego,
 • dostawcy oprogramowania.
Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w związku ze współpracą przez okres:
 • 5 lat (od zakończenia roku) zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa,
 • do czasu odwołania zgody, w przypadku wyrażenia zgód marketingowych,
 • w przypadku wystąpienia roszczeń, do czasu do kiedy przetwarzanie danych będzie stanowiło uzasadniony interes Optiblok i będzie niezbędne do obrony przed roszczeniami – do 6 lat w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz do 3 lat, dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • do czasu przedawnienia roszczeń lub wniesienia skutecznego sprzeciwu.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
 • prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzanie jest zgoda lub umowa,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
Dobrowolność podania danych
Dane osobowe podaje Pani/Pan dobrowolnie. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem
skorzystania z oferty Optiblok Sp. z o.o. Konsekwencją niepodanie danych osobowych będzie brak możliwości
skorzystania z oferty.